Etanol.nu

Forum för föreningen etanol.nu
Aktuellt datum och tid: sön 20-01-26 17:10

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: fre 08-06-13 15:56 
Offline
Forumadministratör
Användarvisningsbild

Blev medlem: lör 06-12-23 09:31
Inlägg: 7132
Ort: Älvsjö
Hitter man här:
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr171.pdf och
http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr172.pdf

inlänkade från
http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument ... g=2008:171 och
http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument ... g=2008:172

Vid snabbt skummnng av texten tolkar jag det som att konverteringsatser till bilar äldre än 94 inte behöver göra en den dyra avgasprovningen för att bli godgända.

Citat:
4.1 Avgasutsläpp

4.1.1 Konverteringssats som är avsed för personbil av 1993
års modell och senare eller lätt lastbil av 1994 års modell och
senare ska provas vid typ 1 prov enligt direktiv 70/220/EEG.

4.2 Avgasmätning vid tomgång

4.2.1 Avgasutsläpp vid tomgång och förhöjd tomgång ska
provas enligt bilaga 3 till förordningen (2001:1085) om mo-
torfordons avgasrening.


Vilket väl skulle teoretiskt underlätta för enklare konverteringsatser till äldre bilar. Jag har dock inte hittad vad den där avgasmättning vid tomgång innebr men jag kan tänka mig att det inte är värre än bilprovningens test.

/Aryan

_________________
Komplettera gärna data om dit piggybacksystem här: http://www.editgrid.com/user/aryan/E85_piggyback_system och här viewtopic.php?f=10&t=6352


Dela på FacebookDela på TwitterDela på TuentiDela på SonicoDela på FriendFeedDela på OrkutDela på DiggDela på MySpaceDela på DeliciousDela på TechnoratiDela på TumblrDela på Google+
Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: fre 08-06-13 22:43 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: mån 07-01-01 20:57
Inlägg: 6004
Ort: Hindås
Hmmm, nu skall vi se här:
Här har vi författningen 2001:1085, som skall uppfyllas:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.a ... =2001:1085
Under bilaga 3 står det:
Citat:
Bilaga 3

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

Vid den kontroll av fordon i bruk som avses i 5 § skall de
utsläppsbegränsande anordningar som fordonet utrustats med vara
i funktionsdugligt skick och stämma överens med godkänt
utförande. Lätta bilar, motorcyklar och mopeder får dock
utrustas med ersättningskatalysator som är godkänd för den
aktuella fordonstypen. Förutom en okulärbesiktning av dessa
anordningar skall kontrollen inkludera en utsläppsmätning med
varmkörd motor på följande motorkategorier.

1 Bensinmotordrivna bilar

1.1 Tomgång

/Upphör att gälla U:2008-04-01/
Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång skall
högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om
bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer
driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta
värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid
kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade
med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv
70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras
genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt
skall OBD-systemets funktion kontrolleras.

/Träder i kraft I:2008-04-01/
Halten kolmonoxid och kolväten i avgaserna vid tomgång ska
högst uppgå till de värden som anges nedan. Om det i fråga om
bilar av 1984 och tidigare års modell förekommer
driftstörningar hos motorn vid angivet värde, godtas det lägsta
värde vid vilket sådana störningar inte förekommer. Vid
kontroll av halten kolmonoxid och kolväten hos fordon utrustade
med omborddiagnossystem (OBD-system) i enlighet med direktiv
70/220/EEG, får kontroll av utsläppssystemets funktion göras
genom att på lämpligt sätt läsa av OBD-systemet. Samtidigt ska
OBD-systemets funktion kontrolleras.

Fordonskategori/ Kolmonoxid Kolväten - uppmätta som
årsmodell (volymprocent) hexan (miljondelar per
volymenhet)

/Upphör att gälla U:2008-04-01/
Personbilar 0,5 100
Lätta lastfordon 0,5 200
/Träder i kraft I:2008-04-01/
Personbilar 0,3 100
Lätta lastfordon 0,3 200
Bilar enligt bilaga 2
- äldre personbil 0,5 100
- äldre lätt lastfordon 1,0 200
- äldre lätt bil, 1985
och senare års modell 3,5 -
- äldre lätt bil, 1984
och tidigare års modell 4,5 -

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

/Upphör att gälla U:2008-04-01/
Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt
tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, skall inte
överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG
och direktiv 2000/30/EG.

/Träder i kraft I:2008-04-01/
Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt
tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, ska inte överstiga
nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG och
direktiv 2000/30/EG.

Fordonskategori Kolmonoxid Lambdavärde
(volymprocent)

/Upphör att gälla U:2008-04-01/
Personbilar/
lätta lastfordon 0,3 1,00 +/-0,03a)
/Träder i kraft I:2008-04-01/
Personbilar/
lätta lastfordon 0,2 1,00 +/- 0,03a)

Bilar enligt bilaga 2
- äldre personbil/
äldre lätt lastfordon 0,3 1,00 +/-0,03a)

a) Eller värde angivet av tillverkaren.


2 Dieselmotordrivna bilar

2.1 Röktäthet i avgaserna vid fri acceleration

Avgasernas röktäthet avseende opacitet
(ljusabsorptionskoefficient) skall vid mätning under fri
acceleration inte överstiga det värde för korrigerad
absorptionskoefficient som fastställts vid typgodkännandet av
motortypen enligt direktiv 72/306/EEG och som finns angivet på
motorskylt. För äldre bilar enligt bilaga 2, gäller att om
uppgiften saknas skall den uppmätta absorptionskoefficienten
vid fri acceleration inte överstiga i tabellen angivet värde.
Bilar som registrerades eller togs i bruk för första gången
före den 1 januari 1980 är dock befriade från dessa krav.

Motorkategori Absorptionskoefficient (m-1)

Sugmotor 2,5
Turboladdade motorer 3,0
Motorer som uppfyller kraven
för miljöklass 2005,
miljöklass 2008 och
miljöklass EEV a) 1,5

a) Jfr bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen.

2.1.1 Provmetod

/Upphör att gälla U:2008-04-01/
Provet skall stämma överens med det provförfarande för fri
acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG, senast ändrat
genom direktiv 1999/52/EG.

/Träder i kraft I:2008-04-01/
Provet ska stämma överens med det provförfarande för fri
acceleration som fastställts i direktiv 96/96/EG.

3 Bensinmotordrivna motorcyklar

3.1 Tomgång

Halten kolmonoxid i avgaserna skall högst uppgå till 4,5
volymprocent för motorcyklar som omfattas av kraven i bilaga 1.
Förordning (2008:50).


Så skall man alltså göra för att registreringsbesiktiga en konverterad bil av 1993 ÅM eller nyare

Men: först skall konverteringssatsen ha klarat själva avgasdirektivet 70/220/EEG , sk typ 1 prov:

http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?P ... &LANGUE=SV

Luftförorening genom avgaser från motorfordon
Citat:
A4-0126/1998


Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av direktiv 70/220/EEG, avseende lätta lastfordon (C4-0177/98 - 96/0164B(COD))(Medbeslutandeförfarandet - andra behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut

- med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (C4-0177/98 - 96/0164B(COD)),

- med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen(1) av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 70/220/EEG (KOM(97)0061)(2),

- med beaktande av artikel 189b.2 i EG-fördraget,

- med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

- med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd (A4-0126/1998).


1. Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten på följande sätt,

2. uppmanar kommissionen att ställa sig bakom parlamentets ändringar i det yttrande som kommissionen skall avge i enlighet med artikel 189b.2 d i EG-fördraget,

3. uppmanar rådet att godkänna alla parlamentets ändringar, ändra sin gemensamma ståndpunkt i överensstämmelse härmed och slutgiltigt anta rättsakten,

4. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen.

(Ändringsförslag 1)
ARTIKEL 1.2 Artikel 2.2 sista stycket (direktiv 98/ /EG)

Rådets gemensamma ståndpunkt Ändringar


I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna A och C i tabellen i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG tillämpas.


I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna
under A i tabellen i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG tillämpas.
(Ändringsförslag 2)
ARTIKEL 1.2 Artikel 2.3 sista stycket (direktiv 98/ /EG)I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna A och C i tabellen i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG tillämpas.


I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna
under A i tabellen i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG tillämpas.
(Ändringsförslag 3)
ARTIKEL 1.2 Artikel 2.4a (ny) (direktiv 98/ /EG)4a. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 6 får medlemsstaterna, från och med den 1 januari 2005, för fordon i kategori M enligt bilaga II avsnitt A i direktiv 70/156/EEG - med undantag av fordon vars största massa överstiger 2 500 kg - och för fordon i kategori N1 klass I, samt från och med den 1 januari 2006 för fordon i kategori N1 klass II och III enligt tabellen i bilaga I avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG och för fordon i kategori M vars största massa överstiger 2 500 kg, av skäl som hänför sig till luftförorening till följd av fordonsutsläpp och vad beträffar en ny fordonstyp

- inte längre bevilja EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG och

- måste vägra nationellt typgodkännande,

för en ny fordonstyp, av skäl som hänför sig luftföroreningar genom utsläppom fordonen inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv,

I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna under B i tabellen i avsnitt 5.3.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG användas.
(Ändringsförslag 4)
ARTIKEL 1.2 Artikel 2.4b (ny) (direktiv 98/ /EG)4b. Från och med den 1 januari 2006, för fordon i kategori M - med undantag av fordon vilkas största massa överstiger 2 500 kg - och för fordon i kategori N1 klass I, samt från och med den 1 januari 2007, för fordon i kategori N1 klass II och III enligt tabellen i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG och för fordon i kategori M vilkas största massa överstiger 2 500 kg, skall medlemsstaterna av skäl som hänför sig till luftföroreningar genom utsläpp

- betrakta de intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG åtföljer nya fordon, som ogiltiga enligt artikel 7.1 i samma direktiv.

- vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG, om fordonen inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

I fråga om typ I-prov skall de gränsvärden som anges i raderna under B i tabellen i avsnitt 5.2.1.4 i bilaga 1 till direktiv 70/220/EEG användas.
(Ändringsförslag 5)
ARTIKEL I 5 b Bilaga 1 punkt 13 Avsnitt 5.3.1.4 (direktiv 98/ /EG)Rådets gemensamma ståndpunkt

-Efter första stycket skall följande tabell införas


  Referensmassa  Gränsvärden  Kolmonoxid (massa)  Kolväten (massa)  Kväveoxider (massa)

  Kolväten och kväveoxider (sammanlagd massa)


  Partiklar (massa)  (1)  (RW)  (CO)  (HC)  (NOX)

  (HC + NOX)


  (PM)  (kg)  L1  (g/km)


  L2  (g/km)


  L3  (g/km)
  L2 + L3

  (g/km)


  L4  (g/km)

  Kategori


  Klass  Bensin  Diesel  Bensin

  Diesel  Bensin  Diesel

  Bensin
  Diesel


  Diesel

  A (2000)


  M(

  2)


  -

  samtliga
  2,3
  0,64
  0,20
  -
  0,15
  0,50
  -
  0,56
  0,05

  B (2005)
  M(2)


  -

  samtliga
  1,00
  0,50
  0,10
  -
  0,08
  0,25
  -
  0,30
  0,025

  C (2000)


  N1(

  3)


  I  RW ≤

  1 305


  2,3  0,64

  0,20
  -


  0,15

  0,50
  -
  0,56
  0,05  II

  1 305 < RW ≤ 1 760


  4,17  0,80

  0,25
  -


  0,18  0,65

  -
  0,72


  0,07  III

  1 760 < RW


  5,22  0,95

  0,29
  -


  0,21  0,78

  -
  0,86


  0,10

  D (2005)


  N1(

  3)


  I  RW ≤

  1 305


  1,0  0,50  0,10

  -


  0,08  0,25

  -
  0,30
  0,025  II

  1 305 < RW ≤ 1 760


  1,81  0,63  0,13

  -


  0,10  0,33

  -
  0,39
  0,04  III

  1 760 ≤ RW


  2,27  0,74

  0,16
  -


  0,11  0,39

  -
  0,46
  0,06

  (1)För motorer med kompressionständning.

  (2)Med undantag av fordon vars största massa överstiger 2 500 kg.

  (3)Samt de fordon i kategori M som avses i fotnot 2."

  -Första raden i denna tabell som gäller fordon i kategori M skall utgå.

  Ändringar

  -Efter första stycket skall följande tabell införas

  Fordonskategori


  Referensmassa  Gränsvärden  Kolmonoxid (massa)  Kolväten (massa)  Kväveoxider (massa)  Partiklar (massa)  (1)  (RW)  (CO)  (HC)  (NOX)  (PM)  (kg)  L1  (g/km)


  L2  (g/km)


  L3  (g/km)


  L4  (g/km)

  Kategori


  Klass  Bensin  Diesel  Bensin

  Diesel  Bensin  Diesel  Diesel

  A (2000)


  M(

  2)


  -  N1(

  3)


  I  RW ≤

  1 250
  2,3


  0,64

  0,12
  0,07


  0,15

  0,40
  0,04  II

  1 250 < RW ≤ 1 700


  4,17  0,80

  0,2
  0,1


  0,18  0,65  0,07  III

  1 700 < RW


  5,22  0,95

  0,25
  0,1


  0,21  0,78  0,1

  B (2005)*


  M(

  2)


  N1(

  3)


  I  RW ≤

  1 250


  1,0  0,50  0,10

  0,07


  0,08  0,25

  0,02  II

  1 250 < RW ≤ 1 700


  1,81  0,63  0,13

  0,08


  0,10  0,33

  0,03  III

  1 700 < RW


  2,27  0,74  0,15

  0,1


  0,11  0,39

  0,05
(1)För dieselmotorer.

(2)Med undantag av -fordon som är avsedda för transport av fler än sex personer, inklusive föraren,

-terrängfordon,

-fordon vars största massa överstiger 2 500 kg.

(3)Samt de fordon i kategori M som avses i fotnot 2.

*De värden som anges för 2005 är inte riktvärden utan bindande värden.


(1)Protokollet av den 18 februari 1998, del II.7 c).
(2)EGT C 106, 4.4.1997, s. 6.

-
home
(Hur gör man denna tabell läslig...?)

Dvs ett säckprov av den "obilliga" typen :?

Om nu denna skrivning innebär att man slipper certprov för bilar äldre än 1993 ÅM, är ju en förhoppning...

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Effektökning mer än 5%..
InläggPostat: sön 08-06-15 12:52 
Offline
Forummoderator

Blev medlem: mån 07-01-01 20:57
Inlägg: 6004
Ort: Hindås
Vägverkets föreskrifter för konverteringssatser
ser ju ut så här:

http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr172.pdf

De löjliga 5%en: sid5:
Citat:
3. Fordringar
3.1 Konvertering till etanolbränsle ska uppfylla krav enligt
5 kap. 19 – 24 §§ och 6 kap. 66 § i Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.
3.2 Konverteringssatsen får inte ändra bilens högsta motor-
effekt med mer än 5 % jämfört med ursprungsfordonet.Enligt pdf-filens
sid 6:
Citat:
4.4 Mätning av motoreffekt
4.4.1 Jämförande effektmätning ska utföras genom att på
lämpligt sätt jämföra motoreffekten mellan en konverterad bil
och den ursprungliga bilen. På en bränsleflexibel etanolbil ska
jämförelsen utföras på samma bilindivid. En enbränsle eta-
nolbil får jämföras med en identisk okonverterad bil.
4.4.2 Alternativt kan motoreffekten fastställas enligt 5 kap. 2
- 4 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och
släpvagnar som dras av bilar.


5 kap. 2- 4 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22):
http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument ... 42df-filen sid 38:
Citat:
Motoreffekt
2 § Bil med förbränningsmotor som tas i bruk den 1 januari
2005 eller senare skall ha en motoreffekt som fastställts
1. enligt direktiv 80/1269/EEG (se 2 kap. 42 §), eller
2. enligt ECE-reglemente 85 (se 3 kap. 1 §).
3 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 skall ha en
motoreffekt som fastställts enligt direktiv 80/1269/EEG eller
enligt annan likvärdig effektnorm.
4 § Vid deklaration av en bils motoreffekt skall denna an-
ges i kW.Vad står då i annars i VVFS 2003:22?
Jo:

Enligt denna föreskrift om regler för ombyggda eller amatörbyggda forum så kan upp till 20% högre effekt och 10% högre moment,
eller betydligt mer... godkännas om man regbes bilen som som ombyggt fordon.
(Se pdf-filens sid 237)
Citat:
9 § Ombyggt fordon får inte ha högre motoreffekt än vad
något av följande alternativ ger.
1. en ökning med 20 % av den ursprungliga effekten,
2. en ökning med mer än 20 % av den ursprungliga ef-
fekten om fordonstillverkan lämnat annan högre upp-
gift. Om denna högre tillåtna effekt skall utnyttjas,
skall de speciella villkor som fordonstillverkaren an-
givit vara uppfyllda.
3. en ökning med mer än 20 % av den ursprungliga ef-
fekten om organisationen för amatörbyggen och be-
siktningsorganet bedömer att fordonets egenskaper
enligt 5 § är uppfyllda. I detta fall får dock inte mo-
toreffekten inte uppgå till mer än 15 kW DIN/100 kg
tjänstevikt.
Angående VW-Buggy finns särskilda bestämmelser i 1 §.
10 § Ombyggt fordon får inte ha större vridmoment än vad
något av följande alternativ ger.
1. En ökning med 10 % av det ursprungliga vridmomen-
tet.
2. En ökning med mer än 10 % av det ursprungliga vrid-
momentet om fordonstillverkan lämnat annan högre
uppgift. Om detta högre tillåtna vridmoment skall
utnyttjas, skall de speciella villkor som fordons-
tillverkaren angivit vara uppfyllda.
3. En ökning med mer än 10 % av det ursprungliga vrid-
momentet om organisationen för amatörbyggen och
besiktningsorganet bedömer att fordonets egenskaper
enligt 5 § är uppfyllda.
Angående VW-Buggy finns särskilda bestämmelser i 1 §.


Jag ser inte några hinder att regbes bilen som ombyggt fordon istf bara etanolkonverterat?
OK, någon miljömärkning blir det ju inte men det blockades ju av VV nu ändå...[/quote]

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
POWERED_BY
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011